<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2559 (รหัส 59)
 
 
       
ที่ รหัสนักศึกษา เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ-สกุล ดูรายละเอียด
1 5906110003 1410300115070 นางสาวณัฐวิ��า นามบุตร คลิก
2 5906110004 1340400215875 นางสาววรรณลิณี ยอดบุญ คลิก
3 5906110006 1400400110444 นางสาวรัตประณี นากขาว คลิก
4 5906110008 1409900629226 นางเบญจมาศ สิงเพ็ง คลิก
5 5906110009 3401600903038 นางสาวขนิตถา บุญไตรย์ คลิก
6 5906110010 1409901559671 นางสาวชริดา ชาญจระเข้ คลิก
7 5906110012 1411600021136 นางสาวอุไรพร ศิริปี คลิก
8 5906110013 1400600184964 นางสาวจันจิรา คำลือ คลิก
9 5906110015 1419901710531 นางสาวจารุวรรณ  ยอดบุญ คลิก
10 5906110016 1409900721165 นางสาวกาญจนา พรมโสา คลิก
11 5906110017 1411200169047 นางสาววิ��าพร  สารบรรณ์ คลิก
12 5906120008 3411600573640 นางสาวดาหวัน แก้วศรี คลิก
13 5906120009 1420100007516 นางสาวนิพาดา นารายนะคามิน คลิก
14 5906120012 1411200106185 นางสาวอรอุมา ปัญญาทอง คลิก
15 5906120013 3411200971681 นางพิมฉวี ศรีบัว��า คลิก
16 5906120014 1421000104111 นางสาวสุพิน แสงตาปัน คลิก
17 5906120016 1411600007923 นางสาวศรารัตน์ คมจิตร คลิก
18 5906120017 1411600112263 นายวิเชียร คมจิตร คลิก
19 5906120019 1390100013878 นางสาวสิริยารณ์ จันดาลี คลิก
19 590120019 1390100013878 นางสาวสิริยารณ์ จันดาลี คลิก
20 5906120020 1411200113840 นางสาวอุไรพร ชัยเจริญ คลิก
21 5906120022 3421000009301 นางณฤดี ปรือปรัง คลิก
22 5906120033 3400600289991 นางสาวปาริชาติ ตรีพล คลิก
23 5906120034 1411600107219 นางโศ��ิษฐ์ ศรีชนะ คลิก
24 5906120035 1419900055165 นางสาวเพ็ญนา ขึมสันเทียะ คลิก
25 5906120039 3420100410147 นางนารากร เพชรล้ำ คลิก
26 5906120041 1421000127537 นางสาวัทรกาญจน์ฎา ประจักษ์เมือง คลิก
27 5906120042 1401600126060 นางสาววรรินทร์ โส��า คลิก
29 5906120044 1390500017056 นางสาวฐิติพร ละดาห์ คลิก
30 5906120050 1421200001936 นางสาวจินตนา จันดิษฐ์ คลิก
31 5906120052 1390200008167 นางสาวอุไร ปิยะพงษ์ คลิก
32 5906120053 1411400011358 นางสาวศิราณี กำนา คลิก
33 5906120054 1409901132899 นางสาววิมลรัตน์ ก้อนทอง คลิก
34 5906110001 1470300026301 นางสาวศิรัญญา ��ูมิชัย คลิก
35 5906110002 5410100044538 นางสาวนิตยา เพียผ่าน คลิก
36 5906110018 3410900249154 นางสาวกิติยากรณ์ คำูเวียง คลิก
37 5906120004 1430300098809 นางสาวกาญจนา วงษาบุตร คลิก
38 5906120005 3430101027118 นางสาวกษมาวรรณ์ กาญจนากาศ คลิก
39 5906120006 1411700162459 นางสาวณัฐัสสร ูหลวง คลิก
40 5906120018 1410100011556 นางสาวเนาว์ ขัวลำธาร คลิก
41 5906120026 3410200032462 นายทรงวุฒิ ไชย��ักดี คลิก
42 5906120028 5471200040403 นางสาวนงค์รัก สีคะปัสสะ คลิก
43 5906120031 1430300108201 นางสาวณิชนันทน์ ดอกพุทธา คลิก
44 5906120045 3410800038402 นางสาววนิดา สัมมาพรต คลิก
45 5906120046 1130200124495 นางสาวชนัญชิดา ตะเพ็ชร คลิก
46 5906120047 3410300253851 นางสาวสิริลักษณ์ ไชยปัญญา คลิก
47 5906120048 3471200258615 นางอำพา หอมพิทักษ์ คลิก
48 5906120051 3410400626404 นางสาววิไล บุตรโยธี คลิก
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912