<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2560 (รหัส 60)
 
 
       
ที่ รหัสนักศึกษา เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ-สกุล ดูรายละเอียด
1 6006110001 1390300027660 นางสาวกุลธิดา อินทรพานิชย์ คลิก
2 6006110002 1399900072745 นางสาวณัฏฐาพร สีดากุด คลิก
3 6006110003 1390300031624 นางสาววิชลดา โสาศรี คลิก
4 6006110004 1411600156490 นางสาวยุพาพร คำนา คลิก
5 6006110005 1390300036308 นางสาวสิริลักษณ์ หล้าทู คลิก
6 6006110015 1411200189609 นางสาวระพีพรรณ บรรเทาพิษ คลิก
7 6006110016 1104300057262 นางสาวณัฐวรา เวียงสิมมา คลิก
9 6006110024 2410100038681 นางสาวกนกวรรณ ยอดบุญ คลิก
10 6006110032 1421000182911 นางสาววรางคณาง ักดี คลิก
11 6006120003 1411200085501 นางฐิตินันท์  ฐานะ คลิก
12 6006120005 1430600131372 นางสาวสุชาดา ลุนบับ คลิก
13 6006120006 3421000027130 นางสาวกาญจนา แผลงสูงเนิน คลิก
14 6006120008 3411300175983 นางสาวสุรีย์พร ศรีสุนทร คลิก
15 6006120009 1411300149625 นางสาวลัดดาวรรณ ทองผิว คลิก
16 6006120011 1429900064458 นางสาวอนัญญา สิมมะลี คลิก
17 6006120012 3420100437142 นางอรทัย  มุงคุณ คลิก
18 6006120016 1411500071654 นางสาวศิวพร สังฤทธิ์ คลิก
20 6006120023 1411400109251 นางสาววิารัตน์ สุระมณี คลิก
21 6006120026 1429900009996 นางสาวน้ำฝน ส้านสิงห์ คลิก
22 6006120027 1411500078373 นางสาวสุพารณ์ สาลี คลิก
23 6006120029 1420800039470 นางสาวนิศารัตน์ พันทะบัวศรี คลิก
24 6006120031 1420800001103 นางสาวธิดารัตน์  หนูจู คลิก
25 6006120032 1420300086568 นางสาวน��ัสวริน แสงขาว คลิก
26 6006120034 1411300089550 นางสาวนวมลน์ ผอนจรุง คลิก
27 6006120037 1411200193550 นางสาวละออง สายสี คลิก
28 6006120038 1411600081791 นางสาวสุนันสินี ฤาชา คลิก
29 6006120039 1411600112123 นางสาวธนร บุญเรือง คลิก
30 6006120041 1401500060580 นางสาวเนตชนก หลงน้อย คลิก
31 6006120044 3420800160496 นางสาวญาณิศา ธรรมรังษี คลิก
32 6006120045 1411600035307 นางสาวหนึ่งฤทัย บุญเรือง คลิก
33 6006110008 1419901796100 นางสาวปรางทิพย์ จงเห็นกาง คลิก
34 6006110010 1411101335275 นางสาวป��ัสรา บุญราชา คลิก
35 6006110007 1431000086041 นางสาวปิยัทร พลวิเศษ คลิก
36 6006110012 1410900120341 นางสาวจรูญวรรณ พร้อมใจ คลิก
37 6006110013 1430100153717 นางสาวสุัสสร ชูรัตน์ คลิก
38 6006110014 2470801031195 นางสาวลลิตา นรสาร คลิก
39 6006110025 1419901798242 นางสาวแพรวพราว รู้บุญ คลิก
40 6006110027 1209700654253 นางสาวศิริลักษณ์ แสนโยธะกะ คลิก
41 6006110028 1430500390074 นางสาวสุพัตรา ชนะสะแบง คลิก
42 6006110029 1410900110362 นางสาวมิ่งกมล รินทะรักษ์ คลิก
43 6006110035 1419901719245 นางสาวพรรณรินทร์ ชาบรรทม คลิก
44 6006120013 1410300020176 นางสาวปนัดดา ดีเลิศ คลิก
45 6006120014 3410400499810 นางสาวนันดา นารี คลิก
46 60006120017 1960300046065 นางสาวซากีนา มะเเซ คลิก
46 6006120017 1960300046065 นางสาวซากีนา มะแซ คลิก
47 6006120018 1410100236990 นางสาว��ัชชิรา เรืองเดช คลิก
48 6006120019 1430200094909 นางศิริพร จันทกลิ่น คลิก
49 6000120020 1410200085748 นางสาวนันท์ธีรา อินทรดี คลิก
50 6000120021 1411500090012 นางสาวศิรินงค์ ชุมแวงวาปี คลิก
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912