<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2561 (รหัส 61)
 
 
       
ที่ รหัสนักศึกษา เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ-สกุล ดูรายละเอียด
1 6106110001 1430400140459 นางสาวนุชนาฎ วุฒิสาร คลิก
2 6106110002 3420900984253 นางปาลิดา อินจันทร์ คลิก
3 6106110003 1390300045218 นางสาวอุดมลักษณ์ อาสนานิ คลิก
4 6106110004 1411400117661 นางสาวปิยลักษณ์ ด่านพงษ์ คลิก
5 6106110006 1399900080390 นางสาวกัลยาณี  รัตนวงศ์ คลิก
5 61030182 1640100335899 นางสาวกัญญาลักษณ์  คงสมบูรณ์ คลิก
6 6106110007 1411500092708 นางสาวอมรวรรณ ปัดทุม คลิก
7 6106110010 1421000131038 นางสาวอุบลวรรณ คำแพงแก้ว คลิก
8 6106110011 1411400022121 นางสาวอุไรวรรณ ��ูคำสอน คลิก
9 6106110012 1420100075953 นางสาวฉัตรน��า โสดามา คลิก
10 6106110014 1420900049035 นางสุาณีย์ ชัยศรี คลิก
11 6106110016 1390400043560 นางสาวศิริพร มูลอามี คลิก
12 6106110018 1390300019608 นางสาวมัลลิกา รัตนวงศ์ คลิก
13 6106110019 1399900082741 นางสาวสุัตรา บุญเรือน คลิก
14 6106110021 1421000094353 นางปวีณา พรมดี คลิก
15 6106110024 1411200196982 นางสาวนวพร พลบูรณ์ คลิก
16 6106110025 1410200076927 นางสาวเพ็ญนา สุดษาน คลิก
17 6106110026 1421200032076 นางสาวพัชรี ศรีสุนทร คลิก
18 6106110027 1420100108851 นางสาวนลินี มะลิเวิน คลิก
19 6106110028 1399900018147 นางสาวจิรวรรณ ทองขัน คลิก
20 6106110031 1411300197581 นางสาวกัญญารัตน์ พรมดวงดี คลิก
21 6106110057 1709901306258 นางสาวกัญญาวีร์ มณีเลิศ คลิก
22 6106110060 1411400205195 นางสาวอรทัย สมบูรณ์ คลิก
23 6106110064 1420100109696 นางสาวเกศรินทร์ สุพรมอินทร์ คลิก
25 6106110035 1411001169641 นางสาวศุารณ์ สิทธิไช คลิก
26 6106110042 1411001161097 นางสาวจิร��ิญญา สระมูล คลิก
27 6106110037 1539900456754 นายนันทวัฒน์ พรมวัฒนะ คลิก
28 6106110038 1400900283453 นางสาวเฟื่องฟู ชูจันดา คลิก
29 6106110040 3401900250226 นางสาวอรอนงค์ ศรีมูลผา คลิก
30 6106110041 2411900026093 นางสาวพัชรินทร์ ใสาค คลิก
31 6106110043 1419901805184 นางสาวรุ่งทิวา วันชูพริ้ง คลิก
32 6106110044 1240400007076 นางสาวพรพันธ์ เวียงสมุทร์ คลิก
33 6106110045 1419900576068 นางสาวฐิตาพร แข็งแรง คลิก
34 6106110048 1471300066789 นายพชรณัฏฐ ฝุ่นทอง คลิก
35 6106110049 1410400193463 นางสาวกฤษณา  ธรรมโหร คลิก
36 6106110052 2309900026130 นางสาวเพ็ญพิชญา อารีรบ คลิก
37 6106110053 1410400409296 นางสาวศิริยา บุดดาพงษ์ คลิก
38 6106110054 2411900023001 นางสาวสิริกานต์ ตูมโคตร คลิก
39 6106110055 3411400694231 นางมณีรัตน์ ศรีระพันธ์ คลิก
39 6106110055 3411400694231 นางมณีรัตน์ ศรีระพันธ์ คลิก
40 6106110058 1430400096131 นางสาวกันตสิริ แพงสุข คลิก
41 6106110059 1410400046959 นายจารุวัชร์ ศรีสุชาติ คลิก
42 6106110061 1600400163929 นางสาวอรวรรณ ชินยศ คลิก
43 6106110062 3410200062973 นางสาวรัชฎารณ์ ขาวกา คลิก
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912