<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2559 (รหัส 59)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     37  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1430300098809  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     5906120004  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     กาญจนา  
 นามสกุล :     วงษาบุตร  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Kanjana  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Vongsabut  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     09/03/2530  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     167  
 หมู่ที่ :     9  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     บึงกาฬ  
อำเภอ :     เมืองบึงกาฬ  
ตำบล/แขวง :     โนนสว่าง  
รหัสไปรษณีย์ :     38000  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0613257355  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912