<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2559 (รหัส 59)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     29  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1390500017056  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     5906120044  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     ฐิติพร  
 นามสกุล :     ละดาห์  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Thitiporn  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Lada  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     5/11/2538  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     183  
 หมู่ที่ :     9  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     หนองบัวลำู  
อำเภอ :     สุวรรณคูหา  
ตำบล/แขวง :     นาด่าน  
รหัสไปรษณีย์ :     39270  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0981103771  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912