<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2559 (รหัส 59)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     14  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1411200106185  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     5906120012  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     อรอุมา  
 นามสกุล :     ปัญญาทอง  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Onuma  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Panyatong  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     17/02/2530  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     164  
 หมู่ที่ :     5  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     หนองบัวลำ��ู  
อำเภอ :     เมือง  
ตำบล/แขวง :     นาคำไฮ  
รหัสไปรษณีย์ :     39000  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     088-3381047  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912