<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2559 (รหัส 59)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     47  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     3471200258615  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     5906120048  
 คำนำหน้า :     นาง  
 ชื่อ :     อำพา  
 นามสกุล :     หอมพิทักษ์  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Mrs.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Ampha  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Homphithak  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     30/01/2526  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     202  
 หมู่ที่ :     11  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     สกลนคร  
อำเภอ :     เจริญศิลป์  
ตำบล/แขวง :     บ้านเหล่า  
รหัสไปรษณีย์ :     47290  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     087-9231047  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912