<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2559 (รหัส 59)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     13  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1420100007516  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     5906120009  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     นิพาดา  
 นามสกุล :     นารายนะคามิน  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Nipada  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Naraainakamin  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     08/08/2527  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     109  
 หมู่ที่ :     8  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     ไร่ทาม-สงเปือย  
 จังหวัด :     เลย  
อำเภอ :     เมือง  
ตำบล/แขวง :     น้ำสวย  
รหัสไปรษณีย์ :     42000  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0612724694  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912