<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2559 (รหัส 59)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     9  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1419901710531  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     5906110015  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     จารุวรรณ  
 นามสกุล :     ยอดบุญ  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Jaruwan  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Yodboon  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     02/09/2540  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     482  
 หมู่ที่ :     -  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     วิสัยอุดรกิจ  
 จังหวัด :     หนองบัวลำ��ู  
อำเภอ :     เมือง  
ตำบล/แขวง :     หนองบัว  
รหัสไปรษณีย์ :     39000  
โทรศัพท์ :     0981201104  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0981201104  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912