<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2559 (รหัส 59)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     23  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1411600107219  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     5906120034  
 คำนำหน้า :     นาง  
 ชื่อ :     โศ��ิษฐ์  
 นามสกุล :     ศรีชนะ  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Mrs.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Sopit  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Srichana  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     08/07/2531  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     2  
 หมู่ที่ :     11  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     หนองบัวลำ��ู  
อำเภอ :     โนนสัง  
ตำบล/แขวง :     หนองเรือ  
รหัสไปรษณีย์ :     39140  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0879558033  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912