<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2559 (รหัส 59)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     3  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1400400110444  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     5906110006  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     รัตประณี  
 นามสกุล :     นากขาว  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Ratpranee  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     nakkao  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     22/03/2530  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     72  
 หมู่ที่ :     7  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     ขอนแก่น  
อำเภอ :     หนองเรือ  
ตำบล/แขวง :     โนนสะอาด  
รหัสไปรษณีย์ :     40210  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0957474451  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912