<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2559 (รหัส 59)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     18  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1411600112263  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     5906120017  
 คำนำหน้า :     นาย  
 ชื่อ :     วิเชียร  
 นามสกุล :     คมจิตร  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Mr.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Wichiar  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Komjit  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     25/07/2527  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     139  
 หมู่ที่ :     2  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     หนองบัวลำู  
อำเภอ :     โนนสัง  
ตำบล/แขวง :     โนนสัง  
รหัสไปรษณีย์ :     39140  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0611643133  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912