<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2559 (รหัส 59)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     24  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1419900055165  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     5906120035  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     เพ็ญนา  
 นามสกุล :     ขึมสันเทียะ  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Pennapa  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Khuemsanthia  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     09/02/2529  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     43  
 หมู่ที่ :     4  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     หนองบัวลำู-อุดรธานี  
 จังหวัด :     หนองบัวลำู  
อำเภอ :     เมือง  
ตำบล/แขวง :     โนนทัน  
รหัสไปรษณีย์ :     39000  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0653465254  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912