<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2559 (รหัส 59)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     31  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1390200008167  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     5906120052  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     อุไร  
 นามสกุล :     ปิยะพงษ์  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Urai  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Piyapong  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     14/05/2537  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     10  
 หมู่ที่ :     9  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     หนองบัวลำู  
อำเภอ :     นากลาง  
ตำบล/แขวง :     กุดดินจี่  
รหัสไปรษณีย์ :     39350  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0883680981  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912