<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2559 (รหัส 59)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     45  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1130200124495  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     5906120046  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     ชนัญชิดา  
 นามสกุล :     ตะเพ็ชร  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Chanunchida  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Tapeth  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     09/10/2535  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     43  
 หมู่ที่ :     10  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     อุดรธานี  
อำเภอ :     ไชยวาน  
ตำบล/แขวง :     หนองหลัก  
รหัสไปรษณีย์ :     41290  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0801968191  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912