<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2559 (รหัส 59)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     19  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1390100013878  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     5906120019  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     สิริยารณ์  
 นามสกุล :     จันดาลี  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Siriyaporn  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Jandalee  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     29/08/2537  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     273  
 หมู่ที่ :     12  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     หนองบัวลำู  
อำเภอ :     นากลาง  
ตำบล/แขวง :     นากลาง  
รหัสไปรษณีย์ :     39170  
โทรศัพท์ :     0982053786  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0982053786  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912