<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2559 (รหัส 59)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     21  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     3421000009301  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     5906120022  
 คำนำหน้า :     นาง  
 ชื่อ :     ณฤดี  
 นามสกุล :     ปรือปรัง  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Mrs.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Naruedee  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Prueprang  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     09/032526  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     81  
 หมู่ที่ :     1  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     เลย  
อำเภอ :     ูกระดึง  
ตำบล/แขวง :     ศรีฐาน  
รหัสไปรษณีย์ :     42180  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0856083629  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912