<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2559 (รหัส 59)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     34  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1470300026301  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     5906110001  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     ศิรัญญา  
 นามสกุล :     ��ูมิชัย  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Siranya  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Phumchai  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     02/03/2529  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     189/1  
 หมู่ที่ :     9  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     สกลนคร  
อำเภอ :     กุดบาก  
ตำบล/แขวง :     นาม่อง  
รหัสไปรษณีย์ :     47180  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0956600977  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912