<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2559 (รหัส 59)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     26  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1421000127537  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     5906120041  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     ัทรกาญจน์ฎา  
 นามสกุล :     ประจักษ์เมือง  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Pattarakanda  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Prachakmuang  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     05/02/2532  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     18  
 หมู่ที่ :     4  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     เลย  
อำเภอ :     ูกระดึง  
ตำบล/แขวง :     ศรีฐาน  
รหัสไปรษณีย์ :     42180  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0930953655  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912