<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2559 (รหัส 59)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     38  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     3430101027118  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     5906120005  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     กษมาวรรณ์  
 นามสกุล :     กาญจนากาศ  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Kasamawan  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Kanchanakat  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     25/01/2523  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     63/1  
 หมู่ที่ :     7  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     หนองคาย  
อำเภอ :     สระใคร  
ตำบล/แขวง :     บ้านฝาง  
รหัสไปรษณีย์ :     43100  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0854486846  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912