<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2559 (รหัส 59)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     42  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     5471200040403  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     5906120028  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     นงค์รัก  
 นามสกุล :     สีคะปัสสะ  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     ์Nongrak  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Sikhapatsa  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     22/12/2522  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     55  
 หมู่ที่ :     11  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     สกลนคร  
อำเภอ :     สว่างแดนดิน  
ตำบล/แขวง :     พันนา  
รหัสไปรษณีย์ :     47240  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0650982969  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912