<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2559 (รหัส 59)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     25  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     3420100410147  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     5906120039  
 คำนำหน้า :     นาง  
 ชื่อ :     นารากร  
 นามสกุล :     เพชรล้ำ  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Mrs.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Narakorn  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Phetlam  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     18 ก.ค.2523  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     1  
 หมู่ที่ :     1  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     เลย-ด่านซ้าย  
 จังหวัด :     เลย  
อำเภอ :     เมือง  
ตำบล/แขวง :     เสี้ยว  
รหัสไปรษณีย์ :     42000  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0903579961  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912