<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2559 (รหัส 59)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     39  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1411700162459  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     5906120006  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     ณัฐัสสร  
 นามสกุล :     ูหลวง  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Nutpatsorn  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Phuluang  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     09012534  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     53  
 หมู่ที่ :     10  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     ศรีสะอาด  
 จังหวัด :     อุดรธานี  
อำเภอ :     บ้านผือ  
ตำบล/แขวง :     บ้านผือ  
รหัสไปรษณีย์ :     41160  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0814717920  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912