<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2559 (รหัส 59)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     8  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1400600184964  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     5906110013  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     จันจิรา  
 นามสกุล :     คำลือ  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Junjira  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Khumlou  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     24/02/2540  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     199  
 หมู่ที่ :     1  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     ขอนแก่น  
อำเภอ :     สีชมพู  
ตำบล/แขวง :     บริบูรณ์  
รหัสไปรษณีย์ :     40220  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0642348373  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912