<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2559 (รหัส 59)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     4  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1409900629226  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     5906110008  
 คำนำหน้า :     นาง  
 ชื่อ :     เบญจมาศ  
 นามสกุล :     สิงเพ็ง  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Mrs.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Benjamas  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Singpheng  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     23/02/2533  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     112  
 หมู่ที่ :     6  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     ขอนแก่น  
อำเภอ :     ��ูเวียง  
ตำบล/แขวง :     หว้าทอง  
รหัสไปรษณีย์ :     40150  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0851787313  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912