<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2559 (รหัส 59)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     12  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     3411600573640  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     5906120008  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     ดาหวัน  
 นามสกุล :     แก้วศรี  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     dawan  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     kaewsri  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     8 /12/2525  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     164  
 หมู่ที่ :     6  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     หนองบัวลำ��ู  
อำเภอ :     โนนสัง  
ตำบล/แขวง :     กุดดู่  
รหัสไปรษณีย์ :     39140  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0852869149  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912