<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2559 (รหัส 59)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     1  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1410300115070  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     5906110003  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     ณัฐวิ��า  
 นามสกุล :     นามบุตร  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Nuttawipa  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Nambut  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     25/02/2539  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     268  
 หมู่ที่ :     3  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     อุดรธานี  
อำเภอ :     หนองวัวซอ  
ตำบล/แขวง :     หนองอ้อ  
รหัสไปรษณีย์ :     41220  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0818728171  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912