<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2559 (รหัส 59)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     46  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     3410300253851  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     5906120047  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     สิริลักษณ์  
 นามสกุล :     ไชยปัญญา  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     siriluk  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     chaipanya  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     16/07/2525  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     61  
 หมู่ที่ :     6  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     อุดร-เลย  
 จังหวัด :     อุดรธานี  
อำเภอ :     หนองวัวซอ  
ตำบล/แขวง :     หนองบัวบาน  
รหัสไปรษณีย์ :     41360  
โทรศัพท์ :     042-125060  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     087-5434356  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912