<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2559 (รหัส 59)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     5  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     3401600903038  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     5906110009  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     ขนิตถา  
 นามสกุล :     บุญไตรย์  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Khanittha  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Buntrai  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     11/06/2521  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     31  
 หมู่ที่ :     3  
 ตรอก/ซอย :     ไม่มี  
 ถนน :     ไม่มี  
 จังหวัด :     ขอนแก่น  
อำเภอ :     ��ูเวียง  
ตำบล/แขวง :     หว้าทอง  
รหัสไปรษณีย์ :     40150  
โทรศัพท์ :     0981758336  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     ไม่มี  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912