<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2559 (รหัส 59)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     11  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1411200169047  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     5906110017  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     วิ��าพร  
 นามสกุล :     สารบรรณ์  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Wiphaphorn  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Saraban  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     21/08/2533  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     53/1  
 หมู่ที่ :     7  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     เทพประทาน  
 จังหวัด :     หนองบัวลำ��ู  
อำเภอ :     เมืองหนองบัวลำ��ู  
ตำบล/แขวง :     ลำ��ู  
รหัสไปรษณีย์ :     39000  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0956697145  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912