<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2559 (รหัส 59)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     30  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1421200001936  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     5906120050  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     จินตนา  
 นามสกุล :     จันดิษฐ์  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Chintana  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Chandit  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     27/02/2531  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     81  
 หมู่ที่ :     12  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     เลย  
อำเภอ :     ผาขาว  
ตำบล/แขวง :     ผาขาว  
รหัสไปรษณีย์ :     42240  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0934346965  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912