<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2559 (รหัส 59)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     15  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     3411200971681  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     5906120013  
 คำนำหน้า :     นาง  
 ชื่อ :     พิมฉวี  
 นามสกุล :     ศรีบัว��า  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Mrs.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Pimchawee  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Seebaupa  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     28/10/2523  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     183  
 หมู่ที่ :     3  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     อุดร-เลย  
 จังหวัด :     หนองบัวลำ��ู  
อำเภอ :     เมือง  
ตำบล/แขวง :     นาคำไฮ  
รหัสไปรษณีย์ :     39000  
โทรศัพท์ :     0821130813  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0821130813  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912