<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2559 (รหัส 59)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     16  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1421000104111  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     5906120014  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     สุพิน  
 นามสกุล :     แสงตาปัน  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Supin  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Saengtapan  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     2/02/2530  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     237  
 หมู่ที่ :     11  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     เลย  
อำเภอ :     ผาขาว  
ตำบล/แขวง :     ท่าช้างคล้อง  
รหัสไปรษณีย์ :     42240  
โทรศัพท์ :     0833840623  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0833840623  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912