<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2559 (รหัส 59)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     20  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1411200113840  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     5906120020  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     อุไรพร  
 นามสกุล :     ชัยเจริญ  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Uraiporn  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Chaijaroen  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     27/12/2530  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     330  
 หมู่ที่ :     1  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     หนองบัวลำ��ู  
อำเภอ :     เมือง  
ตำบล/แขวง :     นาคำไฮ  
รหัสไปรษณีย์ :     39000  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0973427328  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912