<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2559 (รหัส 59)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     2  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1340400215875  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     5906110004  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     วรรณลิณี  
 นามสกุล :     ยอดบุญ  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Wanlinee  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Yodbon  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     05/08/2540  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     123  
 หมู่ที่ :     8  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     อุบลราชธานี  
อำเภอ :     เขื่องใน  
ตำบล/แขวง :     บ้านไทย  
รหัสไปรษณีย์ :     34320  
โทรศัพท์ :     0804808978  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0962933712  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912