<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2559 (รหัส 59)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     48  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     3410400626404  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     5906120051  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     วิไล  
 นามสกุล :     บุตรโยธี  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Wilai  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Butyothee  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     28/04/2523  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     189  
 หมู่ที่ :     7  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     อุดรธานี  
อำเภอ :     กุมวาปี  
ตำบล/แขวง :     เชียงแหว  
รหัสไปรษณีย์ :     41110  
โทรศัพท์ :     0890165676  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0890165676  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912