<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2559 (รหัส 59)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     41  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     3410200032462  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     5906120026  
 คำนำหน้า :     นาย  
 ชื่อ :     ทรงวุฒิ  
 นามสกุล :     ไชย��ักดี  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Mr.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Songwut  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     chaipuckdee  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     07/05/2522  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     18/1  
 หมู่ที่ :     11  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     อุดรธานี  
อำเภอ :     กุดจับ  
ตำบล/แขวง :     เมืองเพีย  
รหัสไปรษณีย์ :     41250  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0981052873  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912