<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2559 (รหัส 59)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     10  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1409900721165  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     5906110016  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     กาญจนา  
 นามสกุล :     พรมโสา  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Kanjana  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     pomsopa  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     12/01/2534  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     171  
 หมู่ที่ :     6  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     ขอนแก่น  
อำเภอ :     ูเวียง  
ตำบล/แขวง :     กุดขอนแก่น  
รหัสไปรษณีย์ :     40150  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0942596734  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912