<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2559 (รหัส 59)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     35  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     5410100044538  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     5906110002  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     นิตยา  
 นามสกุล :     เพียผ่าน  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Nitaya  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Piapan  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     01/02/2523  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     560  
 หมู่ที่ :     1  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     อุดรธานี  
อำเภอ :     เมือง  
ตำบล/แขวง :     เชียงพิณ  
รหัสไปรษณีย์ :     41000  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     061-0848657  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912