<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2559 (รหัส 59)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     40  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1410100011556  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     5906120018  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     เนาว์  
 นามสกุล :     ขัวลำธาร  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Naow  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Kuaulamtan  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     16/04/2527  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     41  
 หมู่ที่ :     9  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     อุดรธานี  
อำเภอ :     เมือง  
ตำบล/แขวง :     เชียงพิณ  
รหัสไปรษณีย์ :     41000  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     094-3104193  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912