<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2559 (รหัส 59)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     7  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1411600021136  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     5906110012  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     อุไรพร  
 นามสกุล :     ศิริปี  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Uraiporn  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Siripe  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     06/02/2529  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     161  
 หมู่ที่ :     6  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     หนองบัวลำู  
อำเภอ :     โนนสัง  
ตำบล/แขวง :     กุดดู่  
รหัสไปรษณีย์ :     39140  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0953499239  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912