<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2559 (รหัส 59)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     27  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1401600126060  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     5906120042  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     วรรินทร์  
 นามสกุล :     โส��า  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Worarin  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Sopha  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     19/09/2531  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     89  
 หมู่ที่ :     4  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     ขอนแก่น  
อำเภอ :     ��ูเวียง  
ตำบล/แขวง :     หว้าทอง  
รหัสไปรษณีย์ :     40150  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0940905153  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912