<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2560 (รหัส 60)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     16  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1429900064458  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6006120011  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     อนัญญา  
 นามสกุล :     สิมมะลี  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Ananya  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Simmalee  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     03/09/2529  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     111  
 หมู่ที่ :     14  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     เลย  
อำเภอ :     วังสะพุง  
ตำบล/แขวง :     ผาน้อย  
รหัสไปรษณีย์ :     42130  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0847437003  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912