<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2560 (รหัส 60)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     28  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1411600081791  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6006120038  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     สุนันสินี  
 นามสกุล :     ฤาชา  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Sunansinee  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Luecha  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     19/04/2529  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     51/190  
 หมู่ที่ :     7  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     สมุทรปราการ  
อำเภอ :     เมืองสมุทรปราการ  
ตำบล/แขวง :     ท้ายบ้านใหม่  
รหัสไปรษณีย์ :     10280  
โทรศัพท์ :      
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0924134395  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912