<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2560 (รหัส 60)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     41  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1430500390074  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6006110028  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     สุพัตรา  
 นามสกุล :     ชนะสะแบง  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Suphattra  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Chanasbang  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     17/01/2541  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     148  
 หมู่ที่ :     6  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     หนองคาย  
อำเภอ :     โพนพิสัย  
ตำบล/แขวง :     จุมพล  
รหัสไปรษณีย์ :     43120  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0934975494  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912