<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2560 (รหัส 60)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     49  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1410200085748  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6000120020  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     นันท์ธีรา  
 นามสกุล :     อินทรดี  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Nanteera  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Intaradee  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     27/02/2533  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     77/5  
 หมู่ที่ :     2  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     อุดรธานี  
อำเภอ :     เมือง  
ตำบล/แขวง :     บ้านเลื่อม  
รหัสไปรษณีย์ :     41000  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0973020987  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912