<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2560 (รหัส 60)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     50  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1411500090012  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6000120021  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     ศิรินงค์  
 นามสกุล :     ชุมแวงวาปี  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Sirinong  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Chumwangwapee  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     19/09/2533  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     269  
 หมู่ที่ :     2  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     หนองบัวลำู  
อำเภอ :     สุวรรณคูหา  
ตำบล/แขวง :     บ้านโคก  
รหัสไปรษณีย์ :     39270  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0973203655  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912