<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2560 (รหัส 60)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     30  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1401500060580  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6006120041  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     เนตชนก  
 นามสกุล :     หลงน้อย  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Netchanok  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Longnoy  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     20/06/2528  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     200  
 หมู่ที่ :     16  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     หนองบัวลำพู  
อำเภอ :     ศรีบุญเรือง  
ตำบล/แขวง :     ศรีบุญเรือง  
รหัสไปรษณีย์ :     39180  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0812592580  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912