<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2560 (รหัส 60)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     11  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1411200085501  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6006120003  
 คำนำหน้า :     นาง  
 ชื่อ :     ฐิตินันท์  
 นามสกุล :     ฐานะ  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Ms.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     THITINAN  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     THANA  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     30/พ.ค./2529  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     177  
 หมู่ที่ :     7  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     หนองบัวลำู  
อำเภอ :     เมือง  
ตำบล/แขวง :     หนองัยศูนย์  
รหัสไปรษณีย์ :     39000  
โทรศัพท์ :     0819646652  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0819646652  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912