<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2560 (รหัส 60)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     40  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1209700654253  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6006110027  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     ศิริลักษณ์  
 นามสกุล :     แสนโยธะกะ  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     sirilak  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     saengyotaka  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     26/01/39  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     90  
 หมู่ที่ :     3  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     อุดรธานี  
อำเภอ :     กุม��วาปี  
ตำบล/แขวง :     ท่าลี่  
รหัสไปรษณีย์ :     41110  
โทรศัพท์ :      
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0958565316  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912